danas je 14.7.2024

Input:

Dvojno iskazivanje kod tijela javne vlasti

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države (https://euro.hnb.hr/)

Obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za tijelo javne vlasti odnosi se na:

  • upravne, sudske i druge pojedinačne akte koje donose tijela javne vlasti (rješenja, ugovori i sl.)
  • isprave o isplati plaća i drugih iznosa koji se isplaćuju radniku kao i obavijesti o mirovinskim primanjima
  • iskazi cijene robe i usluge te naknada
  • račune koji se ispostavljaju potrošaču (npr. za prodaju roba i pružanje usluga)

Iznimno, tijela javne vlasti nisu dužna dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti:

  • ako posluju isključivo s poslovnim subjektima, kreditnim institucijama, kreditnim unijama, institucijama za platni promet, institucijama za elektronički novac i pružateljima financijskih usluga (primjerice HNB, HANFA, HAMAG BICRO i sl.)
  • na ugovorima koje sklapaju sa poslovnim subjektima i drugim tijelima javne vlasti  na potvrdi, uvjerenju, izvatku i drugoj javnoj ispravi o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju
  • na dokumentima koji se izdaju sukladno EU normi i propisanoj XML shemi (npr. eRačuni, carinska deklaracija…)

3.1.1 Dvojno iskazivanje u aktima tijela javne vlasti (upravni, sudski i drugi pojedinačni akti)

Tijela javne vlasti koja izdaju upravne, sudske i druge pojedinačne akte u razdoblju dvojnog iskazivanja imaju obvezu dvojnog iskazivanja na način da ukupan novčani iznos utvrđene obveze ili prava na aktu po osnovi koje nastaje obveza uplate ili isplate iskažu dvojno u kunama i eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Ostale novčane vrijednosti na pojedinačnom aktu neće biti potrebno dvojno iskazivati. Primjerice, na rješenjima, dozvolama i sl. nije potrebno dvojno iskazati iznos prethodno plaćene upravne pristojbe. Međutim, na aktu kojim se podnositelja zahtjeva za izdavanje rješenja, dozvole i sl. poziva na uplatu upravne pristojbe, iznos upravne pristojbe potrebno je dvojno iskazati.

Obveza dvojnog iskazivanja ne odnosi se na ugovore koje tijelo javne vlasti sklapa sa poslovnim subjektima i drugim tijelima javne vlasti.

Primjer dvojnog iskazivanja na upravnom aktu – Rješenje o komunalnoj naknadi:

U Rješenjima o komunalnoj naknadi koje će jedinice lokalne samouprave donositi s datumom u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja, ukupnu obvezu komunalne naknade za razdoblje plaćanja bit će potrebno dvojno iskazati u kunama i eurima uz navođenjem fiksnog tečaja konverzije. Time će biti ispunjena obveza dvojnog iskazivanja, a ostale novčane vrijednosti na rješenju, kao primjerice vrijednost boda komunalne naknade i jedinična vrijednost komunalne naknade po 𝑚2 neće biti potrebno dvojno iskazivati.

U rješenjima o komunalnoj naknadi koje će jedinice lokalne samouprave donositi s datumom nakon 1. siječnja 2024. svi novčani iznosi bit će iskazani samo u eurima.

Rješenje o komunalnoj naknadi – Prilog 7.1

Primjer dvojnog iskazivanja na pojedinačnom aktu – Zaključak o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete:

Upravni odjel za socijalnu skrb županije XY u razdoblju dvojnog iskazivanja može izdati Zaključak o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete podnositelju zahtjeva AB. Ukupan iznos jednokratne novčane pomoći koji je naveden na Zaključku i koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva treba dvojno iskazati u kunama i eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. U slučaju da će isplata naknade biti u razdoblju do 31.12.2022. isplata će biti u kunama, a u slučaju da će isplata biti u razdoblju od 1.1.2023. isplata će biti u eurima.

Pojedinačni akt o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete – Prilog 7.2

Primjer dvojnog iskazivanja na pojedinačnom aktu - Rješenje o naknadi za nezaposlene kojeg donosi Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje na temelju članka 72. Zakona o tržištu rada i članka 13. stavka 1. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u predmetu ostvarivanja prava na novčanu naknadu donosi Rješenje o pravu na novčanu naknadu kojim se utvrđuje da nezaposlena osoba XY ima pravo na novčanu naknadu u određenom trajanju i određenom iznosu. Ukupan iznos novčane naknade koji je naveden na Rješenju i koji će biti isplaćen podnositelju zahtjeva treba dvojno iskazati u kunama i eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Time će biti ispunjena obveza dvojnog iskazivanja, a ostale novčane vrijednosti na rješenju kao što je primjerice prosjek bruto plaće ostvaren u razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa odnosno službe nije potrebno dvojno iskazivati.

Primjer dvojnog iskazivanja prema korisniku usluge (fizička osoba) na pojedinačnom aktu– Ugovor o pružanju usluge produženog boravka za školsku godinu 2022./2023.:

Škola XY će u rujnu 2022. za korištenje usluge školske kuhinje s korisnikom usluge (roditelj/skrbnik) sklopiti Ugovor o pružanju usluge školske prehrane za školsku godinu 2022./2023. Cijena usluge na Ugovoru će biti iskazana dvojno u kunama i eurima i uz navođenje fiksnog tečaja konverzije.

U tom slučaju škola nije obvezna iskazati dvojno u kunama i eurima iznos na uplatnici koju će temeljem Ugovora ispostavljati roditeljima do kraja 2022. i od siječnja 2023. do lipnja 2023. jer je ta obveza