danas je 14.7.2024

Input:

Financijsko i računovodstveno poslovanje

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države (https://euro.hnb.hr/)

Zamjena kune eurom utjecat će na računovodstveni sustav svih subjekata unutar opće države. Obzirom da se računovodstveni procesi u pravilu oslanjaju na odgovarajući informacijski sustav, promjene će zahvatiti i informacijske sustave za podršku procesima financija i računovodstva.

6.1 Poslovne knjige

Podaci o vrijednosti poslovnih promjena i transakcija za poslovnu godinu koja završava 31.12.2022. iskazuju se i unose u glavnu knjigu i analitičke knjigovodstvene evidencije u kunama. Podaci o vrijednosti poslovnih promjena i transakcija za poslovnu godinu koja počinje s 1. siječnja 2023. iskazuju se i unose u glavnu knjigu i analitičke knjigovodstvene evidencije u eurima. 

Analitičke knjigovodstvene evidencije odnose se na sve analitičke evidencije koje subjekti vode neovisno na koji način, odnosno neovisno o tome jesu li analitičke evidencije odvojene od glavne knjige (posebni informacijske sustavi, aplikacije, excel tablice, i slično) ili se vode izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige.

Početna stanja na računima u glavnoj knjizi i analitičkim evidencijama na dan 1.1.2023. bit će izražena u eurima, a izračunat će se konverzijom iznosa zaključnih stanja računa na dan 31.12.2022. prema fiksnom tečaju konverzije i pravilima za preračunavanje i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura.

Ako zbog pravila zaokruživanja kod preračunavanja zaključnih stanja u kunama na dan 31.12.2022. u početna stanja u eurima na dan 1.1.2023. nastane razlika između ukupne vrijednosti imovine (aktive) te ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora (pasive) na dan 1.1.2023. ta će se razlika iskazati na teret ili u korist vlastitih izvora (kapital) u bilanci na dan 1.1.2023. U bilješkama uz financijske izvještaje za 2023. godinu potrebno je naznačiti koliki je iznos razlike između ukupne vrijednosti imovine te ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora (kapital) u bilanci na dan 1.1.2023. nastao uslijed preračunavanja kuna u euro kod uvođenja eura kao službene valute u RH iskazan na teret ili u korist vlastitih izvora (kapitala).

Potraživanja i obveze na dan 31.12.2022. u deviznim iznosima i prijenosi u početno stanje na dan 1.1.2023.

Potraživanja i obveze vezane uz transakcije s inozemstvom i u poslovnim knjigama za 2022. iskazane u eurima preračunat će se u kune u bilanci na dan 31.12.2022. po srednjem tečaju HNB-a. Neovisno o iznosu u kunama, zaključno stanje potraživanja i obveza u eurima na dan 31.12.2022. prenijet će se u početno stanje na dan 1.1.2023. u stvarnoj vrijednosti eura, a ne u vrijednost eura koja bi se dobila preračunom kuna u eure korištenjem fiksnog tečaja konverzije.

Potraživanja i obveze vezane uz transakcije s inozemstvom, a u poslovnim knjigama za 2022. iskazane u stranoj valuti različitoj od eura (dolari, švicarski franak i dr.) preračunat će se u kune u bilanci na dan 31. 12. 2022. po srednjem tečaju HNB-a. Iznos u kunama u bilanci za potraživanja i obveze na dan 31. 12. 2022. zatim će se preračunati u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije obzirom da je Zakonom o uvođenju eura propisano kako srednji tečaj HNB-a za euro koji se primjenjuje na dan koji prethodi datumu uvođenja eura treba biti jednak fiksnom tečaju konverzije radi računovodstvenog izvješćivanja, odnosno izrade financijskih izvješća na posljednji dan u godini prije uvođenja eura.

 

6.1.1 Pravila za preračunavanje kod ugovora o kreditu u kuni i kod ugovora o leasingu u kuni

Zakonom o uvođenju eura utvrđeno je kako na datum uvođenja eura treba iznose iz ugovora o kreditu u kuni i ugovora o leasingu u kuni preračunati iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i prema pravilima za preračunavanje. Navedeno uključuje sljedeće iznose:

- nedospjeli iznos glavnice u kuni,

- dospjeli obračunati, a neplaćeni iznos glavnice u kuni,

- ostali nedospjeli iznosi u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa

- ostali dospjeli obračunati, a neplaćeni iznosi u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Stanje navedenih iznosa u bilanci izraženo u kunama na dan 31. 12. 2022. preračunat će se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i prema pravilima za preračunavanje te prenijeti kao početno stanje u bilanci na dan 1. 1. 2023. Iznimno od tog pravila, kod ugovora o kreditu i kod ugovora o leasingu u kuni s valutnom klauzulom u euru svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije datuma uvođenja eura.

Zakonom o uvođenju eura propisana je obveza kreditnim institucijama slanje individualne obavijesti klijentima s kojima kreditna institucija ima sklopljene ugovore o kreditu u kuni ili u euru ili uz valutnu klauzulu uz