danas je 24.5.2024

Input:

Jedinice lokalne samouprave i gospodarenje otpadom - regulativa i praksa

7.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:50:01

Poglavlja

Sadržaj:

  1. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada
  2. Nadležnosti za gospodarenje otpadom
  3. Obveze davatelja usluge sakupljanja komunalnog otpada
  4. Troškovi pružanja javne usluge
  5. Poticajna naknada
  6. Provedba mjera gospodarenja otpadom
  7. Prekršajne odredbe
  8. Sadržaj plana gospodarenja otpadom jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba

Sažetak:

Rast količine komunalnog otpada te sve veći problem zbrinjavanja otpada odlaganjem aktualiziraju temu do razine na kojoj ona postaje važnim segmentom promišljanja o nužnosti gospodarenja komunalnim otpadom na održivi način.

Jedinice lokalne samouprave imaju važnu ulogu u razvijanju svijesti stanovništva o izbjegavanju i smanjenju količine komunalnog otpada, pružanju usluga prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada te sustavnom planiranju gospodarenja komunalnim otpadom, što se može idnetificirati kroz obveze gospopodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonskom regulativom u Republici Hrvatskoj, koja prati ciljeve kružnog gospodarstva usvojene na razini Europske unije, kojima Europska unija želi zadržati konkurentnost i biti predvodnica u očuvanju okoliša.

Kontinuirano je potrebno raditi na analizi podatakao  gospodarenju otpadom na razini jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj s osvrtom na dobru praksu I implementaciju u praksi.

U većini zemalja svijeta upravljanje komunalnim otpadom odgovornost je jedinica lokalne uprave, a gotovo 70 % zemalja osnovalo je institucije odgovorne za razvoj politike i regulatorni nadzor u sektoru otpada. Oko dvije trećine zemlja oblikovalo je ciljano zakonodavstvo i propise za upravljanje komunalnim otpadom, iako postoje drastične razlike njihove primjene. Izravno sudjelovanje središnje države u pružanju usluga zbrinjavanja otpada, osim regulatornog nadzora i fiskalnih transfera, nije uobičajeno, a oko 70 % usluga upravljanja otpadom izravno nadziru lokalne javne vlasti. Barem polovicu usluga, od prikupljanja primarnog otpada do tretiranja i odlaganja, u nadležnosti je tijela javne vlasti, a oko jedne trećine uključuje javno-privatno partnerstvo. Međutim, uspješna partnerstva s privatnim sektorom za financiranje i operacionalizaciju obično uspijevaju samo pod određenim uvjetima uz odgovarajuće poticajne strukture i mehanizme provedbe, pa se ne smatraju preporučljivim rješenjem.

Jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj dana je odgovornost uspostave cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Gospodarenje komunalnim otpadom jedinice lokalne samouprave trebaju provoditi sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj te provedbom mjera zacrtanih u Planu, poštujući pritom načela zaštite okoliša i gospodarenja otpadom kao što su: načelo ekonomske održivosti, tehničke izvedivosti, načelo samodostatnosti i blizine, kao i ukupne utjecaj na ljudsko zdravlje, gospodarstvo i  okoliš, kroz uspostavu uvjeta za provedbu mjera i obveza koje se temelje na propisima o gospodarenju otpadom: osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, osiguranje i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, osiguranje sprječavanja odbacivanja otpada te uklanjanje tako odbačenog otpada, osiguranje provedbe Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, osiguranje donošenja i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, osiguranje provođenje izobrazno‐informativne aktivnosti na svom području, osiguranje mogućnosti provedbe akcija prikupljanja otpada. Jedinice lokalne samouprave imaju obvezu osigurati provedbu navedenih mjera na kvalitetan i ekonomski učinkovit način pri čemu treba voditi računa o primjeni načela održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

 

Predavač

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Pored znanstvene titule magistra kemijskih znanosti, ima i nastavno zvanje predavač, izdano potvrdom Sveučilišta u Zagrebu. Predavač je na Veleučilištu Karlovac u Karlovcu i Zagrebačkom učilištu u Zagrebu. Posjeduje bogato znanje i iskustvo iz područja zaštite okoliša, osobito održivog gospodarenja otpadom-postupcima obrade, postupanju s opasnim tvarima, reagiranjima kod iznenadnih događaja. Isto tako posjeduje izvrsna znanja i vještine prijenosa znanja i organizacije učenja.