danas je 26.9.2023

Input:

Manjkovi na imovini

28.5.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kada je riječ o manjkovima dobara porez na dobit se i dalje poziva na odredbe iz propisa o PDV-u.

U porezno priznate manjkove ubrajamo:

- Kalo, rasip, kvar i lom najviše do visine utvrđene odlukom HGK odnosno Obrtničke komore

- Manjak dobara zbog neodgovarajuće kvalitete, protoka roka trajanja, prekomjerni kalo ,ako je nazočan ovlašteni službenik PU ili ako postoji dokumentacija nadležnih tijela ili institucija o količini i vrsti preuzetih dobara danih na zbrinjavanje ili uništenje

- Manjkovi (štete) uslijed više sile, ratnih razaranja i provalnih krađa do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta

- Tehnološko manjak nastao u procesu proizvodnje prema normativima