danas je 29.11.2023

Input:

Naknadno mjerenje nekretnina po fer vrijednosti

1.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:16:51

Poglavlja

Računovodstvo nekretnina, tj. zemljišta i građevinskih objekata uređeno je MRS-om 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno HSFI-om 6 – Dugotrajna materijalna imovina, ali i MRS-om 40 – Ulaganja u nekretnine, odnosno istoimenim HSFI-om 7. Primjena pojedinog računovodstvenog standarda ovisi o namjeni same nekretnine, što posljedično ima utjecaj i na priznavanje efekata promjene fer vrijednosti prilikom naknadnog mjerenja. Međutim, u praksi vrlo često dolazi do odstupanja od zahtjeva računovodstvenih standarda te su utvrđene nepravilnosti prilikom knjiženja poslovnih događaja vezanih uz revalorizaciju nekretnina, ali i kod naknadnog mjerenja ulaganja u nekretnine po modelu fer vrijednosti. Također, potrebno je voditi računa i o namjeni nekretnina, kako bi se imovina mogla klasificirati u ispravnu kategoriju.

Putem webinara saznajte više o računovodstvenom evidentiranju nekretnina, tj. zemljišta i građevinskih objekata, primarno u vezi s naknadnim mjerenjem i iskazivanjem po fer vrijednosti. Uz pomoć primjera pojašnjava se na koji način transakcije ispravno evidentirati sukladno računovodstvenim propisima, uvažavajući i određene zahtjeve i odredbe poreznih propisa u financijskim izvještajima, naročito prilikom popunjavanja GFI obrazaca.

 

SADRŽAJ:

  • Uvodno
  • Naknadno mjerenje nekretnina po fer vrijednosti – primjena MRS-a 16/HSFI-a 6
  • Naknadno mjerenje nekretnina po fer vrijednosti – primjena MRS-a 40/HSFI-a 7

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.