danas je 25.6.2024

Input:

Novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

11.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Ukoliko svake godine prijavljujemo radnika 01.04. i odjavljujemo ga 31.12.2022. za poslove sezonskog karaktera (društvo se bavi turizmom), je li se ovakvi ugovori i dalje mogu ponavljati s obzirom na promjene Zakona o radu jer su sezonskog karaktera?

Odgovor 2: Poslodavac može, za posao koji se obavlja sezonski, s radnikom sklopiti ugovor o radu za stalne sezonske poslove. Takvim poslom smatra se posao čiji se opseg i intenzitet privremeno povećavaju u skladu s povećanjem intenziteta poslovnih aktivnosti određenih djelatnosti koje ovise o izmjeni godišnjih doba, na način da je u određenim godišnjim razdobljima, koja tijekom kalendarske godine mogu trajati ukupno najduže devet mjeseci, povećana potreba za njegovim obavljanjem, a u drugim se razdobljima smanjuje ili potpuno nestaje (npr. poslovi u djelatnosti poljoprivrede, ugostiteljstva, turizma). Ugovor za stalne sezonske poslove može se sklopiti na neodređeno i na određeno vrijeme.

Ako poslodavac za obavljanje stalnih sezonskih poslova s radnikom sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, dužan je u ugovorenom roku radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni te je obveznik prijave na produženo mirovinsko osiguranje, obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa nakon prestanka toga ugovora tijekom privremenog prekida u obavljanju posla. Iznimno, poslodavac neće biti obveznik prijave na produženo mirovinsko osiguranje ni obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa nakon prestanka toga ugovora, tijekom privremenog prekida u obavljanju posla, ako je, na zahtjev radnika, s radnikom o tome sklopio pisani sporazum.

Pitanje 2: Molim vas pojašnjenje s kojim datumom treba poslati prijavu na mirovinsko za stranca, uobičajena praksa je da se radna dozvola izdaje s tekućim, današnjim datumom, pa je pitanje da li se za njih uopće može poslati prijava na HZMO unaprijed? Imali smo slučaj kada je radna dozvola odobrena 29.12.2022., radnici su došli u Hrvatsku na rad 09.01.2023., a u policijskoj upravi su tražili da prijava bude s datumom 29.12.2022.? Zar ne vrijedi pravilo da se radnik treba prijaviti u roku od 30 dana od izdavanja radne dozvole ili se ista treba poništiti? Uobičajeno radnik potpisuje ugovor o radu na dan ishođenja radne dozvole s početkom rada od idućeg radnog dana, prijava se uspostavlja isti dana sa sutrašnjim datumom početka rada. Je li to ispravno?

Odgovor 2: Državljanin treće zemlje koji je zatečen kako obavlja neprijavljeni rad za poslodavca ima pravo na retroaktivnu prijavu na mirovinsko osiguranje samo do trenutka kada je nadležni inspektor utvrdio neprijavljeni rad. Dakle, takvom radniku priznaju se retroaktivna prava budući da je činjenica rada nesporna. Prilikom uspostave prijave, obvezno mirovinsko osiguranje prestaje s danom za koji je tijekom provođenja inspekcijskog nadzora kod poslodavca utvrđeno postojanje neprijavljenog rada. Nakon toga, takvom radniku se ne može omogućiti daljnji nezakoniti rad bez potrebne dozvole za rad.

Za svako daljnje zapošljavanje stranaca primjenjuje se poseban propis, odnosno Zakon o strancima. Dozvola za boravak i rad državljaninu treće zemlje u skladu s odredbom Zakona o strancima prestaje važiti ako:

- prestanu postojati uvjeti za odobrenje privremenog boravka (svrha boravka, valjana putna isprava, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje);

- državljanin treće zemlje ima zabranu ulaska i boravka u RH;

- državljanin treće zemlje u roku od 30 dana nakon odobrenja privremenog boravka nije prijavio boravište policijskoj upravi ili postaji;

- državljanin treće zemlje iselio se iz RH ili neprekidno boravi u inozemstvu dulje od 30 dana;

- državljanin treće zemlje boravi u RH suprotno svrsi radi koje mu je odobren privremeni boravak.

Pitanje 3: Ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da postoji zaposlen, a neevidentiran stranac u poduzeću, koje su daljnje posljedice po firmu? Gubimo li pravo zapošljavanja stranaca?

Odgovor 3: Neprijavljenim radom smatra se i zapošljavanje državljanina treće zemlje protivno odredbama propisa kojim se uređuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja odnosno Zakona o strancima.

 U slučaju državljanina treće zemlje koji je zatečen kako obavlja neprijavljeni rad za poslodavca, tada on ima pravo na retroaktivnu prijavu na mirovinsko osiguranje, ali samo do trenutka kada je nadležni inspektor utvrdio neprijavljeni rad. Stoga se, kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svima, takvom radniku priznaju retroaktivna prava budući da je činjenica rada nesporna, ali mu se ne može omogućiti daljnji nezakoniti rad. Naime, državljanin treće države ne smije raditi bez odgovarajuće dozvole prema posebnom propisu, pa je za takvog radnika potrebna dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada.

Daljnje pravo na zapošljavanje stranaca ne gubi se, ali je potrebno poštivati propise kojim se uređuje rad stranaca i prihvatiti potrebne dozvole za rad.

Pitanje 3: Ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da postoji zaposlen, a neevidentiran stranac u poduzeću, koje su daljnje posljedice po firmu? Gubimo li pravo zapošljavanja stranaca?

Odgovor 3: Neprijavljenim radom smatra se i