danas je 14.7.2024

Input:

Odgođena porezna imovina i obveze Online razgovor

18.4.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Potraživanje od kupca koje nismo naplatili a niti nećemo moći naplatiti. Kupac će najvjerojatnije u stečaj i likvidaciju. Na koji način možemo za to potraživanje u 2015. g. smanjiti poreznu osnovicu

Odgovor predavača: S obzirom da ne postoji mogućnost naplate potraživanja, potrebno je izvršiti vrijednosno usklađenje.

U skladu sa čl. 9. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-143/14; nadalje Zakon)  vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, su porezno priznati rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Također, potraživanja moraju u poslovnim knjigama biti evidentirana kao prihod te za potraživanja nije smjela nastupiti zastara.  Ako je proteklo manje od 60 dana, rashod je porezno nepriznat i potrebno je priznati odgođenu poreznu imovinu u visini od 20% od iznosa vrijednosnog usklađenja.

Ako su svi prethodni uvjeti zadovoljeni, vrijednosno usklađenje se smatra privremeno porezno priznatim u 2015. godini. Međutim, u skladu sa čl.9. st.2. Zakona do trenutka zastare potraživanja morate postupiti pažnjom dobrog gospodarstvenika što znači da morate obaviti određene radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika, što znači da potraživanja morate utužiti ili se zbog njih vodi ovršni postupak, prijaviti u stečajnom postupku nad dužnikom ili postići nagodba s dužnikom, koji nije fizička osoba ili povezana osoba, u postupku sanacije ili stečaja. Nadalje, porezno priznatim rashodom smatra se i otpis zastarjelih potraživanja do 5.000,00kn po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba.

Ukoliko prethodno spomenuti uvjeti nisu zadovoljeni do trenutka nastupanja zastare, prethodno priznati rashod s osnove vrijednosnog usklađenja potraživanja postati će trajno porezno nepriznat te ćete morati u godini u kojoj je nastupila zastara uvećati osnovicu poreza na dobit u PD obrascu.

Dakle, u skladu sa čl. 9. Zakona svote vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazane u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno priznati rashod uključuju se u prihode, ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu nije postupljeno na način propisan u čl. 9. st. 2. Zakona.

Pitanje 2: Vrijednosno usklađenje,koje je imalo osnove za to , stavljeno je 2014-te godine na trošak, isto potraživanje je naplaćeno u 01. mjesecu 2016 godine, da li je to prihod 2015. godine ili 2016.

Odgovor predavača: Ako je potraživanje naplaćeno u 2016. godini to je prihod 2016. godine.

Pitanje 3: Potraživanje od povezanog kupca dospjelo je u 2014. godini, isto još uvijek nije naplaćeno, ali očekujemo da će biti ili ćemo poduzeti odgovarajuće mjere. S obzirom na navedeno u 2015. godini donijeli smo odluku i potraživanje vrijednosno uskladili. Da li je trošak vrijednosnog usklađenja porezno priznati trošak?

Odgovor predavača: Porezni propisi navode da je vrijednosno usklađenje potraživanja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge porezno priznato ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti (pri čemu se ne radi podjela između potraživanja od povezanih i nepovezanih osoba), u skladu sa čl. 9. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-143/14; nadalje Zakon):

  1. ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Ako je proteklo manje od 60 dana, rashod je porezno nepriznat i potrebno je priznati odgođenu poreznu imovinu u visini od 20% od iznosa vrijednosnog usklađenja.
  2. potraživanja moraju u poslovnim knjigama biti evidentirana kao prihod te za potraživanja nije smjela nastupiti zastara.

Ako su prethodni uvjeti zadovoljeni, vrijednosno usklađenje se smatra privremeno porezno priznatim u 2015. godini.

Međutim, da bi to vrijednosno usklađenje potraživanja bilo trajno porezno priznati rashod, u skladu sa čl. 9. st. 2. Zakona do trenutka zastare potraživanja morate postupiti pažnjom dobrog gospodarstvenika, što znači da morate obaviti određene radnje za osiguranje naplate duga, primjerice: potraživanja morate utužiti ili se mora pokrenuti ovršni postupak; potraživanje je potrebno prijaviti u stečajnom postupku nad dužnikom; potrebno je postići nagodbu s dužnikom, ali dužnik ne smije biti fizička osoba ili povezana osoba; potraživanja u postupku sanacije ili stečaja. Nadalje, porezno priznatim rashodom smatra se i otpis zastarjelih potraživanja do 5.000 kn po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba (čak i ako prethodne radnje nisu pokrenute).

Ukoliko prethodno spomenuti uvjeti nisu zadovoljeni do trenutka nastupanja zastare, prethodno privremeno porezno priznati rashod s osnove vrijednosnog usklađenja potraživanja postati će trajno porezno nepriznat te ćete morati u godini u kojoj je nastupila zastara uvećati osnovicu poreza na