danas je 23.5.2022

Input:

Odobravanje zajmova između fizičkih i pravnih osoba

2.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:12

Poglavlja

SAŽETAK:

Odobravanje novčanih zajmova drugim pravnim osobama, ali i fizičkim osobama, kao što su članovi uprave, zaposlenici i druge osobe, često je u poslovnoj praksi. Prilikom ugovaranja zajmova potrebno je obratiti pozornost na niz zakonskih propisa vezano uz ugovaranje i tretman kamata, posebice ako se radi o povezanim osobama, ali i fizičkim osobama rezidentima i nerezidentima. Isplaćene kamate fizičkim osobama rezidentima predmet su oporezivanja porezom na dohodak od kapitala. Kod isplate kamate nerezidentima fizičkim osobama, potrebno je voditi računa postoji li ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Također, porezni propisi definiraju najnižu kamatnu stopu koju pravna osoba mora zaračunati fizičkoj osobi, kako se kamata ne bi smatrala povoljnijom u odnosu na tržišnu te time bila podložna oporezivanju porezom na dohodak. U webinaru će se obraditi računovodstveni i porezni aspekt danih i primljenih zajmova te obračunatih prihoda i rashoda od kamata, u slučajevima kada je ugovor o zajmu sklopljen između pravnih i fizičkih osoba (rezidenata ili nerezidenata), i to: a) kada društvo odobrava zajam fizičkoj osobi i b) kada fizička osoba odobrava zajam društvu.

SADRŽAJ:

  • Uvodno
  • Ugovor o zajmu – pravni aspekt
  • Ugovaranje i tretman kamata
  • Pravna osoba odobrava zajam fizičkoj osobi
  • Fizička osoba odobrava zajam pravnoj osobi
  • Zajmovi povezanim osobama: PD-IPO obrazac

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.