danas je 14.7.2024

Input:

Porezni aspekti prometa nekretnina nakon 01.01.2015.

16.10.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer

Do 01.01.2015. oporezivanje prometa nekretnina obavlja se prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02., 22/11., u daljnjem  tekstu: Zakon o PPN-u).   Prema sada važećoj regulativi,odnosno čl. 5. Zakona o PPN  kao izuzetak od oporezivanja porezom na promet nekretnina smatra se isporuka novosagrađenih građevina, koje se oporezuju PDV-om. Stupanjem na snagu novih odredbi Zakona o PDV-u 01. 01. 2015., Zakon o PPN-u , također se mijenja i usklađuje  sa Zakonom o PDV-u.  

Od 1.01. 2015.  sukladno Zakonu o PDV-u  predmetom oporezivanja porezom na dodanu vrijednost postaju:

a) isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se te građevine nalaze, prije prvog nastanjenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma slijedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine, a isporučuje ih porezni obveznik koji je u registru obveznika poreza na dodanu vrijednost te

b) isporuka građevinskog zemljišta, samo u situaciji kada građevinsko zemljište isporučuje obveznik poreza na dodanu vrijednost.  

Promet  ostalih vrsta zemljišta, osim građevinskog te nekretnina kod kojih je od prvog nastanjenja prošlo  više od dvije godine oporezuju se i nakon 1.1.2015. porezom na promet nekretnina. Nakon tog datuma, kriterij  podjele nekretnina na građene prije i poslije