danas je 29.9.2023

Input:

Prestanak ugovora o radu Online razgovor

10.2.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Radniku je odobreno korištenje neplaćenog dopusta zbog rada u inozemstvu. Može li mu za to vrijeme poslodavac otkazati ugovor o radu?

Odgovor predavača: Neplaćeni dopust regulira Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14) u svom čl. 87. koji kratko propisuje da poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust, te da za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno. To konkretno znači da radni odnos i dalje postoji, dakle, da je ugovor o radu valjan i na snazi, pa je onda moguće i otkazati ga, pod uvjetom da poslodavac ima zakonit (opravdan) razlog za takvo otkazivanje. U pravilu će se raditi o redovitom otkazivanju zbog poslovno uvjetovanih razloga (npr. stanje na tržištu na kojemu radi poslodavac se toliko promijenilo da nema više ekonomskog interesa uopće raditi ili držati konkretnog radnika u radnom odnosu), ali nema zapreke da se otkaže i zbog nekog drugo razloga (osobno uvjetovan, skrivljeno ponašanje radnika, pa čak i izvanrednim otkazom, ako je održan zakonski rok od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj poslodavac tu odluku temelji). Na isti način, ugovor o radu može se otkazati i za vrijeme bolovanja (jer je radnik u radnom odnosu, a sve dok postoji radni odnos, može se i otkazati). Naravno, odluka o otkazu mora biti u pisanom obliku, obrazložena i dostavljena (ili uručena) radniku, jer tek od trenutka dostave počinje teći otkazni rok, rok za izjavljivanje zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa itd.

Pitanje 2: Zaposlenik otkazuje Ugovor iz osobnih razloga međutim nudi Poslodavcu sporazum temeljem kojeg bi odradio duži otkazni rok od 30 dana. Ima li Poslodavac osnove tražiti pojašnjenje o kojim osobnim razlozima se radi i treba li Zaposlenik navoditi iste?

Kako je Zaposlenik kog poslodavca u radnom odnosu 18 godina te je zbog odgovornosti posla koji obavlja ponudio Sporazum o raskidu s dužim otkaznim rokom, konkretno u ovom slučaju od 51 dan, što je više od roka koji mu dopušta Zakonodavac ukoliko se Ugovor otkazuje iz osobnih razloga, a 23 dana manje ukoliko se Ugovor otkazuje redovito uz poštivanje najmanjeg trajanja otkaznog roka (dva mjeseca i dva tjedna) ima li poslodavac osnove tražiti od Zaposlenika da odradi duži otkazni rok?

Odgovor predavača: Redoviti otkaz ugovora o radu regulira Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14) u svom čl. 115. koji propisuje, između ostaloga, da radnik može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ne navodeći za to razlog, dakle nije dužan obrazlagati zašto ga daje (osim ako se radi o izvanrednom otkazu, o čemu ovdje nije riječ). Sporazum i odluka o otkazu dvije su potpuno različite pravne osnove prestanka ugovora o radu, pa će radni odnos radnika prestati na temelju sporazuma i njegovih odredbi samo ako se poslodavac s tim suglasi. Ako nema suglasnosti poslodavca, jedini način na koji radniku može ovdje prestati ugovor o radu jest njegov odluka o otkazu. U sporazumu radnik i poslodavac mogu ugovoriti štogod žele i nisu se dužni pridržavati zakonskih odredbi o npr. trajanju otkaznih rokova i slično, pa oni mogu biti i "produženi" i "skraćeni" u odnosu na zakonom propisane. Poslodavac nema osnove tražiti pojašnjenje razloga za otkaz jer ih radnik nije dužan dati. Poslodavac ovdje svakako može tražiti da mu radnik odradi duži otkazni rok, ali za to također nema zakonske osnove, jer poslodavac ovdje i ne otkazuje ugovor o radu, nego prima na znanje radnikovu odluku o otkazu. Dodatno, ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog (čl. 122. st. 7. Zakona o radu), a sudska praksa kaže da je pronalazak novog