danas je 28.10.2021

Input:

Utjecaj COVID 19 na financijsko izvještavanje i rokove predaje financijskih izvještaja

23.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.11.1.1 Utjecaj COVID 19 na financijsko izvještavanje i rokove predaje financijskih izvještaja

Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Zbog nepredviđenih posebnih okolnosti uzrokovanih COVID 19, priprema i sastavljanje financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine (prije svega za subjekte koji su najviše pogođeni pandemijom, kao što su: djelatnost turizma, uslužne djelatnosti, transport, i sl.) te zakonski rokovi njihove predaje (za porezne i statističke svrhe) su uvelike izmijenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Dodatno, na ograničenja u pripremi financijskih izvještaja utjecao je i potres na području Zagreba i okolice u ožujku 2020. godine. Stoga, uprava svakog društva mora pažljivo procijeniti utjecaj tih ograničenja na sastavljanje i prikladnost objava u financijskim izvještajima.

Nadalje, financijski izvještaji društava koji su obveznici revizije, a čije je poslovanje izloženo COVID 19, biti će i pod dodatnim „povećalom” revizora, koji će u novonastalim uvjetima morati poduzeti primjerene reakcije te iznova procjenjivati revizijske rizike sve do datuma objave financijskih izvještaja, ocjenjivati dostatnost i primjerenost prikupljenih dokaza (npr. vezano uz događaje nakon datuma bilance, neograničenost vremena poslovanja, itd.), prikladnost objava u financijskim izvještajima i sl., a što će u konačnici utjecati i na izražavanje primjerenog mišljenja.

Stoga, skrećemo pozornost na neke od važnijih okolnosti na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine te ih primjereno prezentirati i objaviti, kao što su:

1. Događaji nakon datuma bilance

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja odgovornost uprave je prepoznati i razmotriti događaje nakon datuma bilance koji mogu značajnije utjecati na poslovanje društva, u skladu sa odredbama HSFI-a 4 - Događaji nakon datuma bilance, odnosno MRS-a 10 - Događaji nakon izvještajnog razdoblja. Događaji nakon datuma bilance odnose se na događaje koji su nastali u razdoblju između datuma bilance (31.12.) i datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja (to je datum na koji su financijski izvještaji autorizirani i odobreni za izdavanje od strane uprave subjekta, bez obzira na datum njihovog kasnijeg usvajanja od strane nadzornog odbora, odnosno skupštine/dioničara).

Prema utjecaju događaja nakon datuma bilance na financijske izvještaje, razlikuju se dvije vrste naknadnih događaja, i to:

a) oni koji potvrđuju okolnosti koje su postojale na datum financijskih izvještaja te zahtijevaju usklađivanje financijskih izvještaja te

b) oni koji potvrđuju okolnosti koje su nastale nakon datuma financijskih izvještaja te ne zahtijevaju usklađivanje, već samo objavljivanje u bilješkama uz financijske izvještaje.

Događaji koji zahtijevaju usklađivanje financijskih izvještaja

Za one događaje koji su nastali nakon datuma bilance, a dokaz su određenih uvjeta i potvrđuju okolnosti koje su postojale na datum bilance, te su realizirani do datuma na koji je uprava subjekta odobrila financijske izvještaje, subjekt mora uskladiti iznose u financijskim izvještajima.

Primjerice, primitak neke nove informacije nakon datuma bilance koja ukazuje na činjenicu da je vrijednost nekog sredstva na datum bilance bila umanjena ili je iznos prethodno priznatog gubitka od umanjenja sredstva potrebno uskladiti, npr.

- stečaj (likvidacija) kupca nakon datuma bilance zbog pogoršanja financijske situacije, koja je nastupila prije ili na sam datum financijskih izvještaja, što obično potvrđuje činjenicu da je na datum bilance naplativost potraživanja upitna. Dakle, postoji gubitak u potraživanjima od kupca te je potrebno priznati vrijednosno usklađenje potraživanja u financijskim izvještajima.

Primjerice, društvo X d.o.o. (kupac društva Y d.d.) je od studenoga 2019. godine u nepovoljnoj financijskoj situaciji koja je dodatno pogođena pandemijom COVID 19. Društvo X d.o.o. proglasilo je stečaj (ili likvidaciju) u travnju 2020. godine.