danas je 19.6.2021

Input:

Utjecaj COVID 19 na financijsko izvještavanje i rokove predaje financijskih izvještaja

23.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.11.1.1 Utjecaj COVID 19 na financijsko izvještavanje i rokove predaje financijskih izvještaja

Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Zbog nepredviđenih posebnih okolnosti uzrokovanih COVID 19, priprema i sastavljanje financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine (prije svega za subjekte koji su najviše pogođeni pandemijom, kao što su: djelatnost turizma, uslužne djelatnosti, transport, i sl.) te zakonski rokovi njihove predaje (za porezne i statističke svrhe) su uvelike izmijenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Dodatno, na ograničenja u pripremi financijskih izvještaja utjecao je i potres na području Zagreba i okolice u ožujku 2020. godine. Stoga, uprava svakog društva mora pažljivo procijeniti utjecaj tih ograničenja na sastavljanje i prikladnost objava u financijskim izvještajima.

Nadalje, financijski izvještaji društava koji su obveznici revizije, a čije je poslovanje izloženo COVID 19, biti će i pod dodatnim „povećalom” revizora, koji će u novonastalim uvjetima morati poduzeti primjerene reakcije te iznova procjenjivati revizijske rizike sve do datuma objave financijskih izvještaja, ocjenjivati dostatnost i primjerenost prikupljenih dokaza (npr. vezano uz događaje nakon datuma bilance, neograničenost vremena poslovanja, itd.), prikladnost objava u financijskim izvještajima i sl., a što će u konačnici utjecati i na izražavanje primjerenog mišljenja.

Stoga, skrećemo pozornost na neke od važnijih okolnosti na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine te ih primjereno prezentirati i objaviti, kao što su:

1. Događaji nakon datuma bilance

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja odgovornost uprave je prepoznati i razmotriti događaje nakon datuma bilance koji mogu značajnije utjecati na poslovanje društva, u skladu sa odredbama HSFI-a 4 - Događaji nakon datuma bilance, odnosno MRS-a 10 - Događaji nakon izvještajnog razdoblja. Događaji nakon datuma bilance odnose se na događaje koji su nastali u razdoblju između datuma bilance (31.12.) i datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja (to je datum na koji su financijski izvještaji autorizirani i odobreni za izdavanje od strane uprave subjekta, bez obzira na datum njihovog kasnijeg usvajanja od strane nadzornog odbora, odnosno skupštine/dioničara).

Prema utjecaju događaja nakon datuma bilance na financijske izvještaje, razlikuju se dvije vrste naknadnih događaja, i to:

a) oni koji potvrđuju okolnosti koje su postojale na datum financijskih izvještaja te zahtijevaju usklađivanje financijskih izvještaja te

b) oni koji potvrđuju okolnosti koje su nastale nakon datuma financijskih izvještaja te ne zahtijevaju usklađivanje, već samo objavljivanje u bilješkama uz financijske izvještaje.

Događaji koji zahtijevaju usklađivanje financijskih izvještaja

Za one događaje koji su nastali nakon datuma bilance, a dokaz su određenih uvjeta i potvrđuju okolnosti koje su postojale na datum bilance, te su realizirani do datuma na koji je uprava subjekta odobrila financijske izvještaje, subjekt mora uskladiti iznose u financijskim izvještajima.

Primjerice, primitak neke nove informacije nakon datuma bilance koja ukazuje na činjenicu da je vrijednost nekog sredstva na datum bilance bila umanjena ili je iznos prethodno priznatog gubitka od umanjenja sredstva potrebno uskladiti, npr.

- stečaj (likvidacija) kupca nakon datuma bilance zbog pogoršanja financijske situacije, koja je nastupila prije ili na sam datum financijskih izvještaja, što obično potvrđuje činjenicu da je na datum bilance naplativost potraživanja upitna. Dakle, postoji gubitak u potraživanjima od kupca te je potrebno priznati vrijednosno usklađenje potraživanja u financijskim izvještajima.

Primjerice, društvo X d.o.o. (kupac društva Y d.d.) je od studenoga 2019. godine u nepovoljnoj financijskoj situaciji koja je dodatno pogođena pandemijom COVID 19. Društvo X d.o.o. proglasilo je stečaj (ili likvidaciju) u travnju 2020. godine. Budući da financijski izvještaji društva Y d.d. još nisu odobreni za izdavanje te zbog nemogućnosti naplate, uprava Y d.d. donosi odluku o vrijednosnom usklađenju ukupnog potraživanja od kupca X d.o.o. koje će evidentirati kao rashod 2019. godini, vodeći računa o poreznom tretmanu vrijednosnog usklađenja i ispravnosti iskazivanja u PD prijavi.

Ista razmatranja potrebno je primijeniti i u slučaju da postoji potraživanje za zajmove od društva X d.o.o. (ili bilo koje drugo potraživanje) ili kada općenito postoje značajna zastarjela potraživanja od kupca X d.o.o. koja još prethodno nisu vrijednosno usklađena. Dakle, potrebno je odgovarajuće korigirati financijske izvještaje za 2019. godinu prije njihovog odobravanja, s obzirom da su ostvareni uvjeti za priznavanje vrijednosnog usklađenja potraživanja.

Navedeni tretman je u skladu i sa toč. 11.30. i 11.31. HSFI-a 11 – Potraživanja, koja navodi da na svaki datum bilance subjekt mora procijeniti da li postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja koji proizlazi iz određenog događaja koji će utjecati na procijenjene buduće novčane tokove od potraživanja koji se mogu pouzdano utvrditi. Objektivni dokaz da je vrijednost potraživanja umanjena uključuje, npr. značajne financijske teškoća dužnika; nepoštivanja ugovora, poput nepodmirenja obveza ili zakašnjenja plaćanja; ili nastanak mogućnosti da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili postupak druge financijske reorganizacije. Obveznici primjene MSFI-a prilikom umanjenja vrijednosti potraživanja trebaju primijeniti zahtjeve MSFI-a 9 – Financijski instrumenti te rezervacije za umanjenje vrijednosti priznati u iznosu jednakom očekivanim kreditnim gubicima.

Događaji koji ne zahtijevaju usklađivanje financijskih izvještaja, već objavu u bilješkama uz financijske izvještaje

Ako događaji nastali nakon datuma bilance proizlaze iz određenih uvjeta te potvrđuju okolnosti koje nisu postojale na datum bilance, već su nastale nakon tog datuma, subjekt ne smije iznose koji su priznati u financijskim izvještajima za 2019. godinu uskladiti, jer ti događaji ne zahtijevaju usklađivanje. Međutim, za svaku značajnu kategoriju događaja nakon datuma bilance koji ne zahtijevaju usklađivanje, a njihovo neobjavljivanje može utjecati na ekonomske odluke koje korisnici donose na temelju financijskih izvještaja, subjekt treba objaviti sljedeće informacije:

a) prirodu događaja i

b) procjenu njegovog financijskog učinka ili izjavu da takva procjena nije moguća.

Općenito, poduzetnik mora objaviti u bilješkama sve značajne događaje koji ne zahtijevaju usklađenje, kao što su primjerice:

- pad tržišne vrijednosti dionica nakon datuma bilance;

- neuobičajeno velike promjene cijene imovine ili valutnih tečajeva nakon datuma bilance;

- promjene poreznih stopa ili poreznih zakona koji su stupili na snagu ili su objavljeni nakon datuma bilance, a značajno utječu na tekuću i odgođenu poreznu imovinu i obveze;

- uništenje važnog proizvodnog pogona (poslovne zgrade i sl.) u požaru/potresu nakon datuma bilance;

- početak značajnog sudskog postupka koji je isključivo posljedica događaja nastalih nakon datuma financijskih izvještaja;

- objava plana prestanka poslovanja;

- najava ili početak provedbe značajnog restrukturiranja;

- značajno poslovno spajanje ili prodaja značajnog pridruženog poduzetnika nakon datuma financijskih izvještaja;

- preuzimanje značajnih obveza ili nepredviđenih obveza;

- značajne nabavke imovine, iznos imovine koja se drži za prodaju, odnosno koja će se prestati koristiti u poslovanju, drugi oblici otuđenja imovine ili izvlaštenje značajne imovine koju provodi vlada

- značajne transakcije redovnim dionicama i potencijalnim redovnim dionicama nakon datuma bilance i dr.

Primjeri objava:

- pad tržišne vrijednosti dionica/ulaganja nakon datuma bilance

Objava bilješke o smanjenju vrijednosti ulaganja

Na dan 31.12.2019. godine društvo ima ulaganje u 500 kom dionica društva „AB” (iz turističkog sektora) koje kotiraju na burzi, u ukupnoj vrijednosti od 400.000 kn (800 kn/dionica). Pandemija je negativno utjecala na turistički sektor te na kretanja na tržištu kapitala, stoga je fer vrijednost dionica značajno smanjena.