danas je 25.6.2024

Input:

Utjecaj porezne reforme na iskazivanje odgođenih poreza u financijskim izvještajima za 2020.godinu.

12.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:23:52

Poglavlja

Utjecaj porezne reforme na iskazivanje odgođenih poreza u financijskim izvještajima za 2020.godinu.

U obračunskom razdoblju određene stavke imovine ili obveza imaju različitu osnovicu za računovodstvene svrhe u odnosu na porezne svrhe, stoga je učinke takvih razlika potrebno razmotriti prilikom utvrđivanja poreza na dobit. Radi se o privremenim razlikama između računovodstvenog rezultata i porezne osnovice koje nastaju u jednom obračunskom razdoblju, a ukidaju se u budućim obračunskim razdobljima. Takve razlike mogu biti odbitne ili oporezive, a računovodstveno se obračunavaju i iskazuju kao odgođena porezna imovina ili odgođene porezne obveze. Prilikom utvrđivanja privremenih razlika potrebno je uvažiti odredbe računovodstvenih standarda ( HSFI-14 – Vremenska razgraničenja, odnosno MRS - 12 – Porezi na dobit) i poreznih propisa. S obzirom da su sa 1.1.2021. godine na snazi izmijenjeni porezni propisi vezani uz smanjenje stope poreza na dobit za porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili prihode do 7.500.000,00 kuna (sniženje stope poreza na dobit sa 12% na 10%), prilikom obračuna i iskazivanja odgođenih poreza potrebno je razmotriti učinke promjene poreznih propisa.

Sadržaj:

- Stalne i privremene razlike

- odgodena porezna imovina - vrijednosno uskladenje zaliha

- odgodena porezna imovina - vrijednosno uskladenje potrazivanja od kupaca

- odgodena porezna imovina – nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

- odgodena porezna imovina – vrijednosno uskladene (umanjenje) dugotrajne mat. i nem.imovine

- odgodene porezne obveze – financijska imovina raspoloziva za prodaju

 

 

Predavač

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.